Urząd Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych w skrócie UODO zajmuje się ochroną danych osobowych i przestrzega zasad stosowania rozporządzenia RODO. Działania UODO wiążą się przede wszystkim z monitorowaniem przetwarzania danych osobowych w Polsce dokonywanych przez:
- organy publiczne,
- podmioty prywatne, a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- podmioty prywatne, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej takiemu administratorowi.

Do innych zadań UODO należy popularyzacja wiedzy na temat ochrony swoich danych, doradztwo, rozpatrywanie skarg, prowadzenie wykazu rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), prowadzenie audytów ochrony danych osobowych, udzielanie upomnień w przypadkach naruszeń przepisów RODO, nakładanie kar pieniężnych na mocy art. 83 RODO.

w tej kategorii znajdziesz do pobrania dokumenty, wzory pism, wzory skarg wydanych przez UODO.

Aktywne filtry