§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług elektronicznych i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.bazadokumentow.pl będącego własnością Tomasza Osińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Kierownik Projektów Marcin Wojtalewicz ul. Śląska 26/5, 81-319 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 7743050039, REGON: 141309165, tel.: +48 pięć zero osiem - dwa osiem osiem - sześć dziewięć trzy.
 2. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o aktualne przepisy prawa konsumenckiego - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.bazadokumentow.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż internetową.
 5. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.
 6. Kupujący ma świadomość, że jego dane są przechowywane na serwerach Sklepu internetowego www.bazadokumentow.pl zgodnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności

§2 Definicje użyte w regulaminie

 1. Bezpłatne dokumenty - dostępna w Sklepie internetowym rzecz wirtualna w postaci pliku będąca przedmiotem usługi elektronicznej między Klientem a Sprzedawcą. Do bezpłatnych dokumentów elektronicznych zaliczane są wszystkie pliki we wszystkich dostępnych formatach plików, tj: doc, docx, pdf, xls, xlsx, rtf, ods, xml, png; nie będące fizycznym (namacalnym) przedmiotem, do pobrania za 0 zł.
 2. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient, Kupujący, Usługobiorca - osoba fizyczna; osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która dokonuje Zamówienia lub korzysta z innych Usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego.
 4. Kodeks Cywilny - Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Koszyk - funkcjonalność sklepu w której: widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zamówienia lub bezpłatne dokumenty do pobrania, istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia (ilość produktów, danych klienta, formy płatności.
 6. Newsletter - usługa elektroniczna - korespondencja w formie elektronicznej rozsyłana do Klientów za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych/informacyjnych.
 7. Produkt elektroniczny - dostępna w Sklepie internetowym rzecz wirtualna w postaci pliku będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Do produktów elektronicznych zaliczane są wszystkie wzory dokumentów we wszystkich dostępnych formatach plików, tj: doc, docx, pdf, xls, xlsx, rtf, ods, xml, png; nie będące fizycznym (namacalnym) przedmiotem sprzedaży.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 9. Rejestracja - utworzenie w systemie Sklepu internetowego konta w następstwie wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie.
 10. Sklep internetowy; Strona internetowa; Strona www, Serwis www - czyli Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.bazadokumentow.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub skorzystać z Usług elektronicznych.
 11. Sprzedający; Sprzedawca; Usługodawca - czyli portal internetowy będący własnością Kierownik Projektów Marcin Wojtalewicz ul. Śląska 26/5, 81-319 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 7743050039, REGON: 141309165.
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 13. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Koszyka i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 15. Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna; osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która dokonała rejestracji w Serwisie www, posiada login oraz hasło do swojego konta.
 16. Treści cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem, według którego realizowana jest sprzedaż oraz świadczone są usługi elektroniczne.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa Firefox w wersji 96 lub nowszej, Chrome w wersji 97 lub nowszej, Opera w wersji 12 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy w dostępie do usług, nieleżące po jego stronie, w szczególności zawinione przez operatora internetowego u Usługobiorcy, serwery poczty elektronicznej Usługobiorcy, nieprawidłową konfigurację komputera Usługobiorcy, obecność szkodliwego oprogramowania na komputerze Usługobiorcy (wirusy, trojany itp.).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych (niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania serwisu) związanych z konserwacją serwerów.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa; postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Prawidłowe wykorzystanie bezpłatnych dokumentów oraz produktów dla celów indywidualnego użytku powinno polegać na:
  a. zapoznaniem się z treścią pliku;
  b. odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego pliku przez Usługobiorcę do jego indywidualnych potrzeb oraz charakteru i indywidualnych okoliczności i warunków danej czynności, jaką zamierza wykonać, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku zamierzonej czynności;
  c. merytorycznym i formalnym sprawdzeniu treści, wszelkich wyliczeń i obliczeń opracowanych lub uzyskanych w wyniku przetworzenia lub użycia pobranych, bądź zakupionych plików przez profesjonalistę w danym zakresie, a w szczególności przez osobę uprawnioną do świadczenia pomocy prawnej i/lub uprawnionego specjalistę z dziedziny księgowości, podatków, bhp.

§4 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

 1. Rejestracja konta – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości rejestracji Konta w Sklepie internetowym. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Składanie zamówień – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówień w celu zawierania umów sprzedaży na odległość, szczegółowo opisana w §5 niniejszego Regulaminu. 
 3. Pobieranie bezpłatnych dokumentów – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości pobrania bezpłatnych dokumentów (wzorów, umów, ustaw) za pomocą koszyka. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. 
 4. Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta. Aby utworzyć nowe hasło, należy w zakładce „Zaloguj się”, kliknąć przycisk „Nie pamiętasz hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć przycisk „Wyślij link do zresetowania”. Następnie system Sklepu wyświetla informację, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. 
 5. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości skierowania do Usługodawcy zapytania w sprawie produktów dostępnych w Sklepie. Usługa dostępna jest poprzez zakładkę „Kontakt” i świadczona jest nieodpłatnie.
 6. Dodaj opinię – usługa polegająca na udostępnieniu zalogowanemu Usługobiorcy możliwości dodawania opinii na temat produktu na jego indywidualnej stronie, po wypełnieniu formularza oraz podaniu w nim imienia i nazwiska oraz kliknięciu przycisku „Dodaj opinię”. Sprzedawca, oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić, że opinie na temat Towarów opublikowane na stronach sklepu lub social mediach sklepu pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy Towar faktycznie nabyli.
 7. Dostarczenie treści cyfrowej – treść cyfrowa uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi, fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

§5 Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.bazadokumentow.pl za pomocą koszyka. 
 2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. 
 4. Obsługa zamówień odbywa się automatycznie.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatność elektroniczną za pomocą przelewu elektronicznego lub usługi BLIK.
 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu www.imoje.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

§6 Realizacja zamówień

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, podanie niezbędnych danych, wybór formy płatności oraz akceptacja regulaminu.
 2. Produkt w wersji elektronicznej przesyłany jest na wskazany w zamówieniu adres e-mail w formie linku, za pomocą którego można pobrać plik. Link aktywny jest przez okres 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia o zrealizowaniu zamówienia.
 3. Liczba dozwolonych pobrań tego samego pliku wynosi 1.
 4. Wysyłka na adres e-mail jest w pełni darmowa. Produkty te muszą zostać zapłacone z góry.
 5. Klient i/lub Usługobiorca jest w pełni świadomy, że zamawiając produkty elektroniczne otrzyma potwierdzenie zamówienia w formie elektronicznej (w pliku .pdf).
 6. Faktury VAT w wersji elektronicznej będą udostępnione do pobrania na indywidualnej stronie ze szczegółami danego zamówienia na prośbę Klienta wyrażoną podczas składania zamówienia.

§7 Pobieranie bezpłatnych dokumentów

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość pobrania bezpłatnych dokumentów poprzez złożenie zamówienia za pomocą koszyka sklepowego.
 2. Bezpłatne dokumenty przesyłane są na wskazany w zamówieniu adres e-mail w formie linku, za pomocą którego można pobrać pliki. 
 3. Link aktywny jest przez okres 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia o zrealizowaniu zamówienia.
 4. Liczba dozwolonych pobrań tego samego pliku wynosi 1. 
 5. Klient ma możliwość dodać do koszyka w ramach jednego zamówienia i pobrać maksymalnie 25 bezpłatnych dokumentów. 

§8 Prawo autorskie

 1. Sprzedawca sprzedaje płatne produkty tj. wzory dokumentów w wersji elektronicznej, w formatach: doc, docx, pdf, xls, xlsx, rtf, ods, xml, png.
 2. Oferowane płatne produkty tj. wzory dokumentów są chronione Prawem Autorskim co oznacza, że:
  a. zabrania się rozpowszechniania zamówionych wzorów osobom trzecim (udostępnianie/kopiowanie/przesyłanie innym użytkownikom za pomocą Internetu, kopiowanie na zewnętrzne nośniki danych, dalsza sprzedaż),
  b. dopuszcza się zakup wzorów w celu udostępnienia jej klientowi w ramach świadczonych usług.
 3. Dopuszczenie się odstępstw od powyższych wytycznych będzie skutkować sankcjami prawnymi.

§9 Konta Użytkowników i Newsletter

 1. Sprzedający w procesie składania zamówienia i/lub tworzenia nowego zarejestrowanego Użytkownika może żądać od Klienta/Usługobiorcy następujących danych:
  a. Imię i nazwisko,
  b. Adres e-mail,
  c. Numer telefonu,
  d. Adres IP (pobierany automatycznie w momencie składania zamówienia),
  e. Hasło (podczas rejestracji), które jest kodowane i nie ma możliwości jego odczytu,
  f. Adres korespondencyjny,
  g. Dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres prowadzenia działalności).
 2. Zarejestrowany użytkownik może uzyskać dostęp do swojego konta jedynie po podaniu loginu (adresu e-mail) oraz hasła.
 3. Klient, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych (Otrzymuj oferty od naszych partnerów, Zapisz się do newslettera) dobrowolnie podał swój adres e-mail do tego celu.
 4. Adresy e-mail Klientów nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych, z wyłączeniem sytuacji gdy Klient samodzielnie wyraził chęć otrzymywania ofert od naszych partnerów.. 
 5. Kupujący, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera będzie otrzymywać od Usługodawcy wiadomości e-mail z informacjami o produktach, promocjach, nowościach od Sprzedającego.
 6. Kupujący/Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu należy poinformować Sprzedającego poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: kontakt@bazadokumentow.pl 
 7. W przypadku rezygnacji przez Klienta z otrzymywania Newslettera, po otrzymaniu dyspozycji rezygnacji od Kupującego/Usługobiorcy, jego adres e-mail zostanie usunięty z bazy adresów e-mail newslettera.
 8. Odstępstwem od §9 pkt. 7 jest sytuacja, w której Klienta jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego (posiada login oraz hasło do swojego konta). W takim wypadku dane Kupującego pozostaną w zbiorach Sprzedającego chyba, że Klient wyrazi wolę całkowitego usunięcia danych ze zbioru Sprzedającego.
 9. Zarejestrowany Użytkownik może samodzielnie wyłączyć opcję otrzymywania Newslettera z poziomu edycji swoich danych po uprzednim zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 10. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo żądać od Usługobiorcy usunięcia swojego konta.
 11. Klient (również niebędący zarejestrowanym Użytkownikiem) ma prawo żądać od Sprzedającego usunięcia danych dotyczących jego zamówienia bez możliwości usunięcia faktury i dokumentów księgowych przed upływem ustawowego okresu.

§10 Odstąpienie od umowy

 1. Każdy Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystający ze sklepu internetowego www.bazadokumentow.pl, zawierając umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny.
 2. Zwrotom nie podlegają produkty elektroniczne i bezpłatne dokumenty.
 3. Aby odstąpić od umowy należy wypełnić i przesłać do nas formularz odstąpienia od umowy (docx).
 4. Treści cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną nie podlegają prawu odstąpienia od umowy od momentu spełnienia świadczeni to jest ich dostarczenia.
 5. Klient akceptując regulamin sklepu potwierdza, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

§11 Zwroty i reklamacje

 1. Reklamacji nie podlegają produkty elektroniczne oraz wynikająca z nich treść.
 2. Reklamacji nie podlegają Bezpłatne dokumenty elektroniczne oraz wynikająca z nich treść.
 3. Jeśli występuje jakiś problem z produktem elektronicznym Klient może powiadomić o tym Sprzedawcę stosując procedurę reklamacyjną.
 4. Aby złożyć reklamację należy wypełnić i przesłać formularz reklamacyjny (docx) na adres kontakt@bazadokumentow.pl.