REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „WWW.BAZADOKUMENTOW.PL”

Z DNIA 15 września 2018 ROKU

1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego Bazadokumentow.pl określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z dostępu do portalu internetowego Bazadokumentow.pl.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) „Usługodawcy” lub „Administratorze”, należy przez to rozumieć portal internetowy będący własnością Marcina Wojtalewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Kierownik Projektów Marcin Wojtalewicz ul. Śląska 26/5, 81-319 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 7743050039, REGON: 141309165.

b) „Usługobiorcy” lub „Użytkowniku”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do usług i produktów oferowanych przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego Bazadokumentow.pl

3. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług lub zakupu produktów oferowanych przez Bazadokumentow.pl. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, o czym szczegółowo mowa w pkt. 8, poniżej.

4. System serwisu internetowego Bazadokumentow.pl jest dostępny on - line z przeznaczeniem dla użytkowników z całego świata i działa w środowisku przeglądarek internetowych oraz na urządzeniach mobilnych.

5. Podstawowym językiem serwisu Bazadokumentow.pl jest język polski.

6. Część produktów oraz usług oferowanych przez serwis internetowy Bazadokumentow.pl jest płatna.

7. Dostęp do części usług i produktów oferowanych przez Usługodawcę jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za wycenę dokumentu stworzonego na indywidualne potrzeby Usługobiorcy.

8. Realizacja zamówienia dokumentu stworzonego na indywidualne potrzeby Usługobiorcy, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się najpóźniej po dwóch dniach roboczych (przy czym brane pod uwagę będą indywidualne kryteria), w którym Użytkownik przyjął ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi, poprzez zarejestrowanie formularza zamówienia zawierającego jego dane (adres e – mail, imię i nazwisko Użytkownika oraz inne dane osobowe niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury VAT przez Usługodawcę).

9. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie formularza oraz akceptację przez Użytkownika wyceny warunków wykonania zamówionej usługi przez Administratora.

10. Użytkownik, przesyłając formularz zamówienia, zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych umożliwiających jego identyfikację w toku zwykłych czynności, bez ponoszenia dodatkowych nakładów przez Administratora.

11. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy treść niniejszego regulaminu utrwalonego w postaci elektronicznego dokumentu na stronie portalu. Przekazanie to następuje poprzez kliknięcie na link Regulamin dostępny na stronie internetowej Administratora. Bez względu na realizację obowiązku informacyjnego przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu Usługobiorca oświadcza, że we własnym zakresie sporządzi wydruk niniejszego Regulaminu lub zapisze jego kopię na innym stałym nośniku zapisu informacyjnego.

12. Usługodawcy przysługuje prawo do odrzucenia przedmiotu zamówienia, bez wymogu podania uzasadnienia powodów jego odrzucenia. W przypadku braku odpowiedzi w trybie określonym w pkt. 8 powyżej, zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzającym wątpliwości lub złożonego z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentu (przedmiotu zamówienia) wykonanego i przekazanego Usługobiorcy na jego zamówienie pod wpływem błędu lub na podstawie nieprawdziwych lub błędnych informacji przekazanych Usługodawcy w chwili akceptacji zamówienia.

15. Za chwilę realizacji przedmiotu zamówienia, strony zgodnie przyjmują przekazanie przygotowanego na indywidualne zamówienie produktu w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Usługobiorcę w treści formularza zamówienia.

16. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu internetowego, w tym usunięcia wszelkich dokumentów zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z działaniem systemu internetowego. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.

17. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy w dostępie do usług, nieleżące po jego stronie, w szczególności zawinione przez operatora internetowego u Usługobiorcy, serwery poczty elektronicznej Usługobiorcy, nieprawidłową konfigurację komputera Usługobiorcy, obecność szkodliwego oprogramowania na komputerze Usługobiorcy (wirusy, trojany itp.).

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych (niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania serwisu) związanych z konserwacją serwerów.

19. Strony zgodnie ustalają, iż podstawą do złożenia reklamacji może być wyłącznie brak zgodności wykonanej usługi oraz sposobu jej świadczenia z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane wyłącznie z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada, w szczególności okoliczność niezapoznania się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu.

20. Wszelkie reklamacje techniczne dotyczące funkcjonowania serwisu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem usług (w tym bezpłatnych) należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@bazadokumentow.pl z podaniem szczegółowego opisu reklamacji (w szczególności dokładny adres URL strony, na której występuje problem, oraz dołączony do przesłanej wiadomości e - mail zrzut ekranu pokazujący widok z momentu wystąpienia problemu) oraz podaniem dokładnych danych identyfikujących reklamującego (w przypadku korzystania z płatnego dostępu do usług i produktów oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego). Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po pojawieniu się problemu. Brak zgłoszenia problemu z dostępem do usługi w ciągu 10 dni po złożeniu zamówienia skutkuje uznaniem prawidłowego funkcjonowania usługi u Usługobiorcy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia przesłania przez Usługobiorcę prawidłowego zgłoszenia (z pełnym zestawem ww. danych). Usługobiorca zostaje zawiadomiony drogą elektroniczną o wyniku postępowania reklamacyjnego.

21. Odpowiedzialność Administratora za należytą jakość produktów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych (w tym regulaminy płatności).

22. Reklamacje składane do Bazadokumentow.pl, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem serwisu internetowego nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

23. W celu optymalnego funkcjonowania usługi u Usługobiorcy powinny być spełnione następujące wymagania techniczne w odniesieniu do sprzętu i oprogramowania:

• komputer PC lub komputer przenośny – procesor minimum 500 MHz (zalecany 2000 MHz), RAM minimum 512 MB (zalecane 1 GB), karta graficzna i monitor z rozdzielczością min. 1024 x 768 px, minimum 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym, system operacyjny Windows 98, XP, Vista, 7, 8, Linux, MacOS,

• przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (inne przeglądarki oficjalnie niewspierane),

• zainstalowany pakiet biurowy oraz Adobe Reader w wersji 6 lub wyższej (formularze),

• standardowe ustawienia systemu operacyjnego dotyczące wyświetlania czcionek ekranowych,

• łącze internetowe o przepustowości 128 Kb/s, dopuszczalna niższa kosztem spowolnienia działania usług portalowych,

• aktywna i nieprzepełniona skrzynka e-mail w celu zapewnienia komunikacji z Usługobiorcą.

24. Wszelkie prawa do portalu Bazodokumnetow.pl (jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych) są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. Zarówno portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo.

25. Żaden z elementów portalu nie może być zwielokrotniany, publikowany lub w inny sposób publicznie wykorzystywany bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie czy inne wykorzystanie może odbywać się wyłącznie dla użytku osobistego i w celach niekomercyjnych. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do podglądu dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Administratora, dostępnych Użytkownikowi w formie nieedytowalnego formatu pliku stosowanego wyłącznie na potrzeby zapoznania się z treścią udostępnionych/oferowanych Użytkownikowi wzorów dokumentów.

26. Informacje zawarte na stronie serwisu internetowego Bazadokumnetow.pl mają charakter poglądowy, a ryzyko ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem ponosi wyłącznie Użytkownik.

27. Informacje, o których mowa powyżej nie mogą być wykorzystywane w szczególności w postępowaniu administracyjnym, procesowym, a także w innych formach nieprocesowych.

28. Prawidłowe wykorzystanie elementów bazy danych dla celów indywidualnego użytku powinno polegać na:

• odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu bazy danych przez osobę korzystającą z bazy danych do jej indywidualnych potrzeb oraz charakteru i indywidualnych okoliczności i warunków danej czynności, jaką zamierza wykonać, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku zamierzonej czynności;

• merytorycznym i formalnym sprawdzeniu dokumentów i wszelkich wyliczeń i obliczeń opracowanych lub uzyskanych w wyniku przetworzenia lub użycia elementów niniejszej bazy danych przez profesjonalistę w danym zakresie, a w szczególności przez osobę uprawnioną do świadczenia pomocy prawnej i/lub uprawnionego specjalistę z dziedziny księgowości i/lub podatków.

29. W związku z powyższym Bazadokumentow.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia niniejszej bazy danych lub jej poszczególnych elementów przez osobę korzystającą z tej bazy danych. Nadto Administrator nie udziela gwarancji osobom korzystającym z niniejszej bazy danych lub jej poszczególnych elementów, co do możliwości jej prawidłowego indywidualnego wykorzystania lub użycia bez wykonania wyżej opisanych czynności dostosowawczych i sprawdzających.

30. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Marcin Wojtalewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kierownik Projektów Marcin Wojtalewicz NIP: 7743050039.

31. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem serwisu Bazadokumentow.pl podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

32. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji usług serwisu za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Regulaminu.

33. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika organom państwa uprawnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów.

34. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach związanych z realizacją usług Serwisu Bazadokumentow.pl jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

35. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Administratora serwisu z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

36. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami a Administratorem będą rozpoznawane według prawa polskiego w trybie negocjacji a w przypadku bezskuteczności negocjacji – przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.

37. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego.

38. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.

39. Administrator rezerwuje sobie wyłączne prawo do zmiany w każdym czasie treści niniejszego regulaminu, bez potrzeby dodatkowej notyfikacji tego faktu przez Administratora Użytkownikom.

40. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Administratora. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i publikacji na stronie internetowej www.