Filtruj według

Typ pliku

Typ pliku

Budowlane

Spektrum spraw budowlanych jest bardzo szerokie. Obejmuje budowy różnego typu budynków oraz ich remonty, modernizację. Może dotyczyć zarówno budowy domków jednorodzinnych, garaży, jak i wszelkiego rodzaju robót wykończeniowych, wyburzeniowych oraz sprzątania po budowach. Wszystkie te usługi wymagają określonych dokumentów. W tej kategorii znajdziesz wzory do zastosowania w szeroko rozumianych sprawach budowlanych.

Akty prawne które warto znać i mogą być pomocne przy zawieraniu umów budowlanych to: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953 z dnia 2002.07.17).
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 1997 roku (Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 2012.04.27)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 z dnia 2013.09.24)


W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów i wersje płatne do pobrania, edycji, wydruku: umowa budowy domu, wniosek o pozwolenie na budowę, umowa o roboty budowlane, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości, wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

Aktywne filtry