Dokumenty i dowody księgowe

Prawidłowo przygotowany dowód księgowy sanowi podstawę dokonania zapisu w księgach rachunkowych. Co do zasady dowody księgowe muszą spełniać odpowiednie wymogi (elementy niezbędne do odwzorowania dokonanej operacji gospodarczej) określone w Ustawie z 29 września 1994 o rachunkowości. Dokumenty te dzieli się na:
- zewnętrzne własne, czyli przekazywanie kontrahentom w formie oryginału
- zewnętrzne obce, czyli dowody otrzymane od kontrahentów np. faktury, rachunki,
- wewnętrzne, czyli dotyczące operacji wewnątrz firmy, np. lista płac, protokół likwidacji środków trwałych,
Ustawodawca nakazał przedsiębiorcom przechowywanie tych dokumentów przez 5 letni okres, który liczy się od początku roku następującego po roku obrotowym, w oryginalnej postaci. 

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory oraz płatne wersje wzorów w formacie PDF do druku, czy xlsx do edycji. Niezależnie od wybranej formy, możesz wybrać wzór i dostosować do swoich potrzeb: raport kasowy, polecenie księgowania, przyjęcie środka trwałego, nota księgowa, dowód wpłaty, ewidencję sprzedaży. 

Aktywne filtry