Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do ewidencjonowania przychodów i kosztów (wydatki) dla celów podatku dochodowego. Można ją prowadzić papierowo lub elektronicznie. Jest zakładana na dzień 1 stycznia każdego roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Każdy kto spełni poniższe trzy warunki, może prowadzić PKPiR:
- podatek rozliczany jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17% i 32%) lub liniowo, według stawki 19 %,
- prowadzona jest działalność gospodarcza indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
- uzyskiwane przychody netto (bez VAT) z działalności gospodarczej albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro.
W PKPiR należy wpisywać rzetelnie i w sposób niewadliwy dowody księgowe, czyli m.in.:
1. faktury VAT oraz faktury VAT RR, dokumenty celne, rachunki
2. pozostałe dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej przebiegiem, jak np.
- dzienne zestawienia dowodów sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem
- raporty fiskalne
- noty księgowe, które mają na celu skorygowanie zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi
- dowody przesunięć
- dowody opłat pocztowych i bankowych
- inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat
- opisy lub specyfikacje otrzymanych materiałów lub towarów handlowych
- dowody wewnętrzne
W zależności od prowadzonej działalności wraz z PKPiR należy dodatkowo prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję sprzedaży, ewidencję przebiegu pojazdów,  ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych. 


W tej kategorii znajdziesz darmowe dokumenty do wydruku i płatne wersje plików: dowód wewnętrzny, dowód wewnętrzny - sprzedaż nieudokumentowana, miesięczne zestawienie wydatków, podatkowa księga przychodów i rozchodów, dowód wewnętrzny, ewidencja przebiegu pojazdu, podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Aktywne filtry