Księga wieczysta

Księgi wieczyste są jawne i zawierają informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości takich jak: mieszkania, domów, działek czy gruntów. Wszystkie zagadnienia dotyczące ksiąg wieczystych są regulowane Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity — Dz. U. z 2013 r. poz. 707) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1407 i z 2014 r. poz. 791).

Każda księga wieczysta składa się z 4 działów opisujących kolejno:
- oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością (dział I)
- wpisy, dotyczące własności i użytkowania wieczystego (dział II)
- wpisy, dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek) (dział III)
- wpisy, dotyczące hipotek (dział IV).

Informacje zawarte w danej księdze wieczystej, można uzyskać w postaci:
- odpisu zwykłego księgi wieczystej - przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu,
- odpisu zupełnego księgi wieczystej - prezentuje taki sam stan wpisów jak odpis zwykły księgi wieczystej, a dodatkowo wpisy, które zostały wykreślone,
- wyciągu z księgi wieczystej - to ostatni stan wpisów we wskazanych działach w księdze wieczystej oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu,
- zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, które zawiera informację, że księga wieczysta o wskazanym numerze jest zamknięta
lub przeglądając je na rządowej stronie elektronicznych ksiąg wieczystych.

W tej kategorii znajdziesz wzory dokumentów, pism i wniosków: Wniosek o wgląd do księgi wieczystej, Wniosek o wpis w księdze wieczystej, Wniosek o założenie księgi wieczystej, Załącznik - oznaczenie działki ewidencyjnej, Załącznik - pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, Załącznik - wnioskodawca lub uczestnik postępowania.

Aktywne filtry