Państwowa Inspekcja Sanitarna

W tej kategorii znajdź i pobierz dokumenty związane z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Głównego Inspektoratu Sanitarnego: rozporządzenia, ustawy, wnioski. Na stronie Bazy Dokumentów znajdziesz też akty prawne określające wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywności oraz warunków żywienia zbiorowego. 

Państwowa Inspekcja Sanitarnej ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Czyli każde zagadnienie, które ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny (GIS) jako centralny organ administracji rządowej, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sprawdź też dokumenty, wzory pism, akty prawne z innych kategorii oraz wzory dokumentów z zakresu HACCP.

Aktywne filtry