Pełnomocnictwa

Dla właścicieli prowadzenie firmy oznacza posiadanie dużej ilości obowiązków. Dzięki instytucji pełnomocnika niektóre czynności można powierzyć osobie, która wykona je za przedsiębiorcę. Prawo przewiduje zasady udzielenia pełnomocnictwa oraz rodzaje i typy pełnomocnictw. Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna polegająca na upoważnieniu konkretnej osoby do działania swoim imieniu w określonym zakresie spraw lub czynności, które taka osoba będzie mogła wykonać. Do działania w imieniu firmy można upoważnić więcej niż jedna osobę. Udzielenie pełnomocnictwa nie zabiera prawa do samodzielnego wykonania danej czynności, czy załatwienia sprawy. Przepisy prawa określają dwa rodzaje pełnomocnictw:
- pełnomocnictwo zwykłe  - udzielane przez osobę fizyczną, osobę prowadzącą działalność gospodarczą, spółkę kapitałową, jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej np. spółkę osobową
- prokura - udzielana przez przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG oraz przez podmioty wpisane do KRS.
Pełnomocnik posiada uprawnienia w takim zakresie, w jakim zostały mu udzielone, np. w ramach pełnomocnictwa ogólnego dokonuje czynności zwykłego zarządu np. sprawy przed organami administracji. W ramach pełnomocnictwa rodzajowego dokonuje czynności określonego rodzaju np. do załatwienia konkretnej sprawy. Pełnomocnictwo szczegółowe może wiązać się z konkretną czynnością prawną, w przypadku której przepisy nakładają obowiązek posiadania przez pełnomocnika takiego pełnomocnictwa. Uprawnienia prokurenta pozwalają na dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym sądowych i pozasądowych. Nie można ograniczyć działania prokurenta tylko do niektórych spraw, co oznacza, że zakres jego umocowania jest zawsze taki sam.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów związane z udzielaniem pełnomocnictwa w firmie oraz płatne wersje do zastosowania, do wydruku (pdf) lub edycji (doc, docx, rtf, xlx, xlsx): odwołanie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo administracyjne, pełnomocnictwo do zawierania umów, pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.

Aktywne filtry