Dokumenty wypadku przy pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.) Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Zdarzenie musi spełniać wszystkie cztery warunki podane w definicji ustawy, by można je było zaliczyć jako wypadek. Obowiązkiem pracodawcy jest powołanie dwuosobowego zespołu powypadkowego. W jego skład wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy, przy czym przepisy przewidują liczne wyjątki – w zależności od stanu zatrudnienia w zakładzie oraz przyjętego przez pracodawcę systemu realizacji zadań w obszarze bhp. Zadaniem zespołu jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego, doręczenie poszkodowanemu protokołu powypadkowego, wpisanie wypadku do rejestru wypadków, który prowadzi pracodawca. Obowiązkowo sporządzana jest i przekazywana do GUS statystyczna karta wypadków oraz określa się środki i wnioski profilaktyczne.

W tej kategorii znajdziesz bezpłatne wzory dokumentów oraz płatne wersje, które można wykorzystać przy sporządzaniu dokumentacji wypadku, m.in zawiadomienie o wypadku przy pracy, protokół z oględzin miejsca wypadku, protokół przesłuchania.

Aktywne filtry