Skargi

W myśl zasady administracja jest dla obywateli, nie obywatele dla administracji, każda osoba fizyczna, podmiot prawny może złożyć skargę na działanie danego urzędu, w tym sądów, komorników. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg zostały uregulowane:
- Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t. ze zm.) Rozdział 5a art. 41a-41e.
- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 roku.
- Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Na początek należy ustalić, który organ jest właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku, co jasno określa m.in. art. 41b Prawo o ustroju sądów powszechnych, jeżeli skarga dotyczy działalności
- sądu, to organem właściwym jest prezes sądu,
- sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym jest prezes sądu okręgowego,
- sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym jest prezes sądu apelacyjnego,
- prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego,
- prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego,
- prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa itd.
Natomiast wg art. 767 §1. Kodeksu postępowania cywilnego - na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności.

Aby skarga została rozpatrzona musi spełnić wymogi tzn., powinna zawierać: datę wniesienia skargi, imię i nazwisko wnoszącego skargę, adres wnoszącego skargę, zwięzłą treść skargi, sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga. Skargę można wnieść na piśmie w Biurze Podawczym danego sądu, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu. Każda skarga powinna być rozpatrywana bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu lub uzupełnienia.


W tej kategorii znajdziesz bezpłatne wzory i płatne wersje skarg na różne okoliczności m.in Skarga na przewlekłość postepowaniaSkarga na czynności komornika.

Aktywne filtry