Akty prawne związane ze szkoleniami BHP

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy służby bhp mają obowiązek bycia na bieżąco z przepisami prawnymi. Szkolenia bhp są regulowane przepisami prawa. Obowiązkiem pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest przeszkolenie go w zakresie bhp oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. Stanowi też ważny element przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy na swoim stanowisku. Do obowiązku pracownika należy znajomość przepisów i zasad bhp, wzięcie udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Czas takich szkoleń wlicza się w całości do czasu pracy, bez względu na rozkład czasu pracy przewidziany w grafiku.

Szczegółowo kwestia szkoleń została unormowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Rozporządzenie to określa: 1) szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp, zwanego dalej szkoleniem; 2) zakres szkolenia; 3) wymagania dotyczące treści i realizacji programu szkolenia; 4) sposób dokumentowania szkolenia; 5) przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.


W tej kategorii znajdziesz akty prawne niezbędne w codziennej pracy pracowników służby bhp. Treści rozporządzeń i ustaw związanych ze szkoleniami BHP, bezpłatne wzory dokumentów i płatne wersje szablonów związane ze szkoleniami. Obowiązujące akty prawne opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Aktywne filtry