Dokumenty wypadku niepracownika

Według art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.) Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wtedy, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane w powyższej definicji ustawowej. Do osób niebędących pracownikiem, które uległy wypadkowi w pracy można zaliczyć: studenta na praktykach, osobę zatrudnioną na umowę zlecenie, księdza itd. Jeżeli na terenie działania określonego pracodawcy dojdzie do wypadku, w którym zostanie poszkodowana osoba nie będąca jego pracownikiem, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę poszkodowanego.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów oraz płatne wersje, które można wykorzystać przy przygotowywaniu dokumentacji wypadkowej.

Aktywne filtry