Wnioski

Wniosek to rodzaj pisma składany do organów sądowych. Wnioski mogą dotyczyć kwestii merytorycznych, formalnych, ubocznych lub dokonania zmian np. w księgach wieczystych. Katalog spraw o które można wnioskować jest bardzo szeroki i zależy też od rodzaju postępowania (cywilne, karne, rodzinne i opiekuńcze). Zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków zostały uregulowane:
- Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t. ze zm.) Rozdział 5a art. 41a-41e.
- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 roku.

Aby wniosek została rozpatrzony musi spełnić wymogi formalne tzn, powinien zawierać:
- oznaczenie sądu do którego kierowany jest wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres),
- datę wniesienia wniosku,
- imię i nazwisko wnoszącego wniosek (imiona, nazwiska, numery PESEL, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników),
- adres wnoszącego wniosek,
- zwięzłą treść wniosku,
- sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy wniosek,
- własnoręczny podpis,
- wykaz załączników,
- opłatę sądową, jeżeli wniosek podlega opłacie. 

Wniosek można wnieść na piśmie w Biurze Podawczym danego sądu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty. Niektóre wnioski wymagają dodatkowo wniesienia opłaty, np. wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, wniosek o ogłoszenie upadłości.  


W tej kategorii znajdziesz bezpłatne wzory wniosków i płatne wersje wniosków do pobrania, m.in wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, wniosek spadkobiercy.

Aktywne filtry