Umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży to najczęściej zawierany typ umowy na wolnym rynku. Niezależnie, czy jest się zwykłym klientem, czy przedsiębiorcą kilka razy dziennie można zawrzeć taką umowę w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej. Zawarcie takiej umowy daje możliwość zbywania oraz nabywania własności, praw zbywalnych np. majątkowych praw autorskich. Dodatkowo przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące sprzedaży stosuje się też do sprzedaży energii, wody oraz praw – innych niż własność, zbywalnych praw podmiotowych.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740) w art. 535, wg którego: § 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży może zostać zawarta w dowolnej formie z wyłączeniem tych, co do których ustawodawca przewidział szczególne formy np.  przy umowie sprzedaży nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego. Innym przykładem zawierania umowy sprzedaży w szczególnym trybie wg art. 543 Kodeksu cywilnego wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.

Obowiązkiem sprzedawcy jest przede wszystkim wydanie rzeczy kupującemu, przeniesienie własności rzeczy na kupującego, udzielenie kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących przedmiotu sprzedaży. Obowiązkiem kupującego jest odebranie rzeczy oraz zapłata ceny, czyli ustalonej sumy pieniężnej wyrażonej w złotych polskich lub w innej walucie.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory umowy sprzedaży do pobrania oraz ich płatne wersje w formatach docx, doc, rtf, pdf. Do samodzielnej edycji lub wydruku i ręcznego wypełnienia. Znajdź i pobierz: Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, Umowa kupna sprzedaży pojazdu, Umowa sprzedaży, Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, Umowa sprzedaży na raty, Umowa sprzedaży samochodu, Umowa sprzedaży udziałów-akcji itd.

Aktywne filtry