Sprzeciwy

Organy państwowe wykonując swoje zadania w drodze przepisów prawa, podejmują decyzje i postanowienia dotyczące obywateli. Nie zawsze decyzje okazują się korzystne dla danej osoby, dlatego prawo przewidziało mechanizm odwoławczy, dzięki któremu każdy obywatel może odwoływać się od takich decyzji. Niezależnie od urzędu na wniesienie środka odwoławczego ma się 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub jej ogłoszenia. 

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory pism odwoławczych i płatne wersje: Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego, Odwołanie od orzeczenia wojskowego komendanta uzupełnień - karta powołania, Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli, Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty, Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym i inne.

Aktywne filtry