Emerytury i renty

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF. Przyznanie emerytury, Przyznanie renty, Przeliczenie emerytury/renty, Renta rodzinna, Renta socjalna, Emerytura pomostowa, Świadczenia przedemerytalne, Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku, Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej, Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielniej egzystencji, Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, Wycofanie wniosku, Osiąganie przychodu, Wypłata gwarantowana, Podatki, Zgłoszenie do ubezpieczenia, Zmiana danych emeryta/rencisty, Zaświadczenia z ZUS, Dodatki i legitymacje, Niezrealizowane świadczenia, Refundacja składki na ubezpieczenie OC/AC, Ulgi i umorzenia, Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przez ZUS.

Aktywne filtry