Formularze wniosków w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów

Zastaw rejestrowy jest rzeczowym prawem ograniczonym uregulowany przez przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastaw za zadanie zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych. Zastaw jest skuteczny wobec osób trzecich, pozwalając zastawnikowi na zaspokojenie się z przedmiotu bez względu na to, czyją stał się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi zastawcy, z wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych. Wg art. 36 ust. 2 ustawy rejestr zastawów jest prowadzony przez sądy rejonowe (gospodarcze). Sąd w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy, jest sądem miejscowo właściwym dla dokonania wpisu. Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów obejmuje m.in:
1) datę złożenia wniosku o wpis,
2) podstawowe dane zastawnika oraz dłużnika niebędącego zastawcą,
3) oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowe,
4) oznaczenie najwyższej sumy zabezpieczenia i waluty, w której jest wyrażona,
5) określony umową zastawniczą sposób zaspokojenia zastawnika. 

W tej kategorii znajdziesz wzory wniosków: RZ-Z uzupełnienie wniosku o zmianę wpisu w rubrykach 2, 3, 4 rejestru zastawów, RZ-w uzupełnienie wniosku danymi o wnioskodawcy, RZ-d uzupełnienie wniosku danymi o podmiotach ujawnianych w rejestrze zastawów, RZ-3 wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawówRZ-2a załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów, RZ-2 wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów, RZ-1a załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego, RZ-1 wniosek o wpis zastawu rejestrowego.

Aktywne filtry