Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Krajowy Rejestr Karny to instytucja państwowa działająca na podstawie Ustawy z dnia 24 maja 2000 r.o KRK. Dane przechowywane są w systemie teleinformatycznym i zawierają przede wszystkim informacje na temat osób m.in.:
- prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
- przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
- przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii
- będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;
- wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
- nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze
- prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
- poszukiwanych listem gończym;
- tymczasowo aresztowanych;
- nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest Minister Sprawiedliwości. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje w określonych ustawą przypadkach: Prezydentowi RP, Marszałkowi Senatu, Marszałkowi Sejmu, PKW, Trybunałowi Stanu, Trybunałowi Konstytucyjnemu, prokuratorom, policji, ABW, AW, SKW, Straży Granicznej, SOP, Krajowej Administracji Skarbowej, pracodawcom itd. 

W tej kategorii znajdziesz wzory pism i formularzy składanych do KRK, m.in Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie", Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym", Wzór wniosku o wydanie formularza jednocześnie z zaświadczeniem KRK, Wzór wniosku o wydanie formularza po wydaniu zaświadczenia KRK, Wzór pełnomocnictwa.

Aktywne filtry