Formularz dotycząc zgłaszania kandydatów na ławników

Ławnikiem można nazwać sędziego społecznego, który orzeka w sprawach sądowych. Ławnik jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawom. Na ławnika może zostać wybrana osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- ukończyła 30 rok życia,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczyła 70 roku życia,
- jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Dodatkowo w sprawach z zakresu prawa pracy do orzekania na ławnika powinna zostać wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Przepisy dodatkowo przewidują zasady, wg których ławnikiem nie może być osoba, która:
- zatrudniona jest w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- jest funkcjonariuszem Policji lub zajmuje stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- wykonuje zawód adwokata lub aplikanta adwokackiego,
- wykonuje zawód radcy prawnego, aplikanta radcowskiego,
- jest duchownym,
- jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariuszem Służby Więziennej,
- radnym gminy, powiatu i województwa.

Wymogi formalne i dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydata na ławnika określa art. 162 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Natomiast wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów oraz płatne wersje formularzy do wydruku (pdf) lub edycji (doc, docx, rtf, xlx, xlsx) dotyczące kandydatów na ławników: Wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania, Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych, Wytyczne dotyczące standardów prowadzenia stron internetowych przez jednostki wymiaru sprawiedliwości, Karta zgłoszenia kandydata na ławnika, Karta ewidencyjna ławnika, Ewidencja udziału ławnika w posiedzeniach i naradach.

Aktywne filtry