Formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych

Według przepisów Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- zna język polski
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- ukończyła studia wyższe
- nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.
Nie ma obowiązku przedstawienia dowodu spełnienia wszystkich ww. warunków przed przystąpieniem do egzaminu, czyli np. można zdać egzamin, a później uzyskać odpowiednie obywatelstwo. Uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego następuje wraz z wpisem na listę tłumaczy przysięgłych, po spełnieniu wszystkich warunków łącznie. Dokumenty poświadczające są kompletowane przed zaprzysiężeniem.

Zasady przeprowadzenia egzaminu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Ustawodawca nie przewidział żadnej możliwości zwolnienia z egzaminu. Aby przystąpić do egzaminu, należy pisemnie zgłosić wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu do Departamentu Zawodów Prawniczych - Wydział Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu kandydat zostanie powiadomiony o terminie i miejscu egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Koszt egzaminu wynosi 800 zł i należy go uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu.


W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory dokumentów oraz płatne wersje formularzy do wydruku (pdf) lub edycji (doc, docx, rtf, xlx, xlsx) dotyczące tłumaczy przysięgłych: formularz - wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Aktywne filtry