Zażalenia

Zażalenia przysługują stronom postępowania, jeżeli przepisy kodeksu postępowania administracyjnego tak stanowią Jeśli nie można złożyć zażalenia na otrzymane postanowienie, jedynym środkiem jest odwołanie od decyzji.

Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania składa się w terminie 7 dni od doręczenia go stronie na piśmie, a w przypadku ogłoszenia ustnego – w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Złożenie zażalenia jest bezpłatne. Zażalenie nie wymaga też szczegółowego uzasadnienia, wystarczy że strona zawrze w treści, że nie jest zadowolona z wydanego postanowienia.

Kodeksem postępowania administracyjnego, wymienia szczegółowo na co przysługuje zażalenie. Można złożyć zażalenie na postanowienie 
- o odmowie zwolnienia z kary grzywny,
- o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu,
- o odmowie przywrócenia terminu,
- o odmowie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów,
- w sprawie zawieszenia postępowania,
- w sprawie odmowy wszczęcia postępowania,
- o zajęciu stanowiska w sprawie przez inny organ,
- w sprawie wstrzymania wykonania decyzji
- w sprawie ustalenia kosztów postępowania
- o ukaraniu grzywną nałożoną ze względu na: nie stawienie się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek, na bezzasadne odmówienie złożenia zeznania, niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy.

W tej kategorii znajdziesz darmowe wzory oraz płatne wersje zażaleń: zażalenie powoda na postanowienie sądu, zażalenie powoda co do kosztów procesu, zażalenie na postepowanie urzędu skarbowego. 

Aktywne filtry