• Tylko online

Świadectwo pracy - wzór zgodny z rozporządzeniem MRPiPS

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania. 

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Świadectwo pracy - wzór zgodny z rozporządzeniem MRPiPS

Świadectwo pracy - wzór zgodny z rozporządzeniem MRPiPS

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania. 

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Świadectwo pracy - wzór zgodny z rozporządzeniem MRPiPS jest do pobrania w formacie PDF. Wzór świadectwa pracy został opublikowany wraz z rozporządzeniem Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w dniu 30 grudnia 2016 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie świadectwa pracy. Rozporządzenie określa: 
1) szczegółową treść świadectwa pracy,
2) sposób i tryb wydawania świadectwa pracy,
3) sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy,
4) pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Wzór zawiera wymienione w rozporządzeniu elementy do uzupełnienia przez pracodawcę: 

1) okres lub okresy zatrudnienia
2) wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy
3) rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji
4) tryb i podstawa prawna rozwiązania lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – stronę stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia
5) okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
6) urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystany w tym roku
7) wykorzystany urlop bezpłatny i podstawa prawna jego udzielenia
8) wykorzystany urlop ojcowski
9) wykorzystany urlop rodzicielski i podstawy prawne jego udzielenia
10) wykorzystany urlop wychowawczy i podstawy prawne jego udzielenia
11) okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy
12) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
13) liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
14) okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych
15) okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
16) wykorzystany dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia, przewidziane przepisami prawa pracy
17) okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
18) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
19) należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych
20) informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-819

Opis

Typ pliku
pdf